Regulamin sklepu internetowego VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Help VitalAire Sp. z o.o. oraz St. Vincent Medical Center Sp. z o.o.)

§1

Definicje

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu sklepu internetowego VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest mowa o:

1. Kupującym – należy przez to rozumieć drugą stronę umowy zawartej ze Sprzedawcą, będącą:

a) konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;,

b) przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawcy – VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Help VitalAire Sp. z o.o. oraz St. Vincent Medical Center Sp. z o.o.), ul. Strzeszyńska 33 , 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000431339; REGON: 630536856; NIP: 7790017233; wysokość kapitału zakładowego: 472 500,00 PLN.

3. Umowie – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia tej Umowy włącznie.

4. Przedmiocie Sprzedaży – należy przez to rozumieć produkty oferowane przez Sprzedawcę, w tym wyroby medyczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.), sprzedawane bez refundacji przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Oferowane przez Sprzedawcę produkty nie obejmują produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.). Aktualny wykaz produktów oferowanych przez Sprzedawcę, w tym wyrobów medycznych wraz ze szczegółowym opisem znajduje się pod adresem: www.sklepvitalaire.pl

5. Cenniku – należy przez to rozumieć cennik Sprzedawcy znajdujący się pod adresem:  www.sklepvitalaire.pl, który zawiera wykaz Przedmiotów Sprzedaży wraz z ich szczegółowym opisem, cenę oraz opłatę za dostawę do Kupującego.

6. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sklepu internetowego VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

7. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepvitalaire.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

§2

Postanowienia ogólne

1. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin stanowią integralną część Umowy.

3. Na podstawie Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Przedmiotu Sprzedaży i wydać go Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się Przedmiot Sprzedaży odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę określoną w Cenniku. Sprzedawca zastrzega sobie własność Przedmiotu Sprzedaży aż do dnia uiszczenia pełnej ceny określonej w Cenniku.

4. Oprócz ceny za Przedmiot Sprzedaży określonej w Cenniku, Kupujący jest obowiązany uiścić opłatę za dostawę Przedmiotu Sprzedaży do miejsca wskazanego przez Kupującego. Wysokość opłaty została określona w Cenniku i wynika z wybranej przez Kupującego opcji dostawy (przesyłka kurierska, odbiór osobisty).

5. Sprzedawca informuje Kupującego, że dane i informacje zawarte w Cenniku, dostępnym na stronie: www.sklepvitalaire.pl, nie stanowią oferty, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

6. Sprzedawca informuje, że umożliwia Kupującemu odpłatne skorzystanie z następujących usług posprzedażnych w stosunku do Przedmiotu Sprzedaży:

a. przegląd techniczny,

b. serwis,

c. naprawa.

Usługi te są świadczone na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a. osobiście: w lokalizacji, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, oraz za pośrednictwem przesyłek listowych pod adresem: VitalAire sp. z o.o., ul. Miła 6 lok. B, 00 – 180 Warszawa,

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: zakupy@sklepvitalaire.pl,

c. telefonicznie w dni robocze od godziny 9.00 do godziny 16.00 pod numerem: +48 783 848 384, cena połączenia według stawek operatora.

 

§3

Procedura dokonywania zamówienia Przedmiotu Sprzedaży

W celu zawarcia Umowy, Kupujący powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w § 4 Regulaminu, lub telefonicznie / za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

§4

Zamówienie Przedmiotu Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 

1. Kupujący może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, a także składać zamówienia w Sklepie Internetowym:

a. bez rejestracji konta (poprzez skorzystanie z opcji „Zamówienie jako gość”), lub

b. po założeniu konta na zasadach określonych w § 4 ust. 2 – 9 Regulaminu.

2. Sprzedawca umożliwia Kupującemu założenie i korzystanie z konta w Sklepie Internetowym. Założenie konta umożliwia Kupującemu korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się, jak również złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Założenie konta przez Kupującego w Sklepie Internetowym jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Kupujący może założyć konto w Sklepie Internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu Internetowego zakładki „Zaloguj się” lub może założyć konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Warunkiem założenia konta przez Kupującego jest wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów założenia i prowadzenia konta w Sklepie Internetowym.

5. Po założeniu konta, Kupujący może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.

6. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi polegającej na założeniu i korzystaniu z konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej: zakupy@sklepvitalaire.pl albo w formie pisemnej na adres: VitalAire sp. z o.o., ul. Miła 6 lok. B, 00 – 180 Warszawa, żądania usunięcia konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

7. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi polegającej na założeniu i korzystaniu z konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego przesyłając Kupującemu oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:

a. korzystanie przez Kupującego ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

b. korzystanie przez Kupującego ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

c. korzystanie przez Kupującego ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi polegającej na założeniu i korzystaniu z konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie tej umowy za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem konta Kupującego ze Sklepu Internetowego.

9. Świadczenie przez Sprzedawcę usług polegających na umożliwieniu Kupującym składanie zamówień na Przedmiot Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Kupującego realizacji zamówienia.

10. Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien:

a. potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem wraz z wszystkimi załącznikami oraz Cennikiem dostępnymi pod adresem: www.stvsklep.pl. Brak akceptacji przez Kupującego Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Cennika w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Przedmiotu Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania zamówienia przez zaznaczenie odpowiedniego pola, w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

11. W celu złożenia zamówienia należy skompletować Przedmiot Sprzedaży, wypełnić formularz zamówienia, wybrać sposób dostawy Przedmiotu Sprzedaży, sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Kupującego zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

12. Kupujący może skompletować zamówienie korzystając z opcji „Koszyk”. Przez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka” Kupujący dokonuje wyboru Przedmiotu Sprzedaży znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego i może kolejno dokonać zamówienia danego Przedmiotu Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

13. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Przedmiotu Sprzedaży, danych podanych w formularzu zamówienia, sposobu dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży, sposobu płatności.

14 .Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia lub na koncie Kupującego (gdy Kupujący złożył zamówienie poprzez konto), zostanie niezwłocznie wysłana informacja od Sprzedawcy dotycząca potwierdzenia otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, zostaje zawarta Umowa.

15. O każdej zmianie zamówienia Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej.

16. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Przedmiotu Sprzedaży oraz opłatę za jego dostawę, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego zamówienia. Są to całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i opłatami za dostawę Przedmiotu Sprzedaży.

§5

Zamówienie Przedmiotu Sprzedaży dokonywane telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej

1. Kupujący może składać zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu +48 783 848 384 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie: zakupy@sklepvitalaire.pl.

2. W momencie złożenia zamówienia należy przekazać Sprzedawcy informację dotyczącą wybranego Przedmiotu Sprzedaży ze Sklepu Internetowego, sposobu dostawy Przedmiotu Sprzedaży, sposobu płatności oraz danych Kupującego niezbędnych do zawarcia Umowy.

3. Po otrzymaniu zamówienia Kupującego przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie wypełnia formularz zamówienia oraz przesyła do Kupującego na podany adres poczty elektronicznej podsumowanie złożonego zamówienia, wraz z informacją o płatności za dokonane zamówienie. Wraz z podsumowaniem, Sprzedawca przesyła Kupującemu celem zapoznania Regulamin wraz z załącznikami.

4. W celu zawarcia Umowy, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami oraz potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie na link wysłany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

5. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, zostaje zawarta Umowa.

6. Jeżeli Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym będącym konsumentem przez telefon w celu zawarcia Umowy, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować Kupującego o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. Jeżeli Sprzedawca proponuje Kupującemu będącemu konsumentem zawarcie Umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedawcy.

 

§6

Płatności

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za Przedmiot Sprzedaży cenę określoną zgodnie z Cennikiem.

2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy opłatę za dostawę Przedmiotu Sprzedaży w wysokości określonej w Cenniku zgodnie z wybraną opcją wysyłki.

3. Ceny wskazane w Cenniku stanowią kwoty brutto.

4. Kupujący jest obowiązany uiścić Cenę Przedmiotu Sprzedaży wraz z opłatą za dostawę Przedmiotu Sprzedaży:

a. z góry w formie płatności poprzez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, REGON: 300523444, NIP: 7792308495 (dalej jako „Operator”). Operator występuje jako instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 z późn. zm.). Wynagrodzenie z tytułu realizacji usługi przez Operatora następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Operatorem. Operator nie jest stroną Umowy.

b. za pomocą polecenia przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 24 1030 1508 0000 0008 1641 4008.

c. za pobraniem.

5. Kupujący, który przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrał płatność z góry za pośrednictwem Operatora, powinien uiścić cenę oraz opłatę za dostawę Przedmiotu Sprzedaży najpóźniej w terminie 2 dni od momentu otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w § 4 ust. 14 Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, Sprzedawca uprawniony do odstąpienia od Umowy bez dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy oznacza anulowanie dokonanego przez Kupującego zamówienia. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.

6. Płatność za pośrednictwem Operatora jest niedostępna w przypadku składania zamówienia telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. w sytuacjach o których mowa w § 5 Regulaminu.

7. W przypadku wyboru płatności za pomocą polecenia przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący powinien uiścić cenę oraz opłatę za dostawę Przedmiotu Sprzedaży w terminie 3 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, Sprzedawca uprawniony do odstąpienia od Umowy bez dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy oznacza anulowanie dokonanego przez Kupującego zamówienia. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.

§7

Dostawa Przedmiotu Sprzedaży

1. Podczas dokonywania zamówienia, Kupujący może wybrać jeden ze wskazanych poniżej sposobów dostawy Przedmiotu Sprzedaży:

a. Przesyłka kurierska,

b. Odbiór osobisty.

2. Kupujący ma możliwość dokonania odbioru osobistego Przedmiotu Sprzedaży w Biurze w Warszawie, ul. Miła 6 lok. B, 00 – 180 Warszawa, w dni robocze godzinach od 9.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu terminu pod numerem telefonu +48 783 848 384.

3. Sprzedawca wyda Przedmiot Sprzedaży Kupującemu zgodnie z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy, po zapłaceniu przez Kupującego pełnej ceny za Przedmiot Sprzedaży oraz opłaty za dostawę Przedmiotu Sprzedaży.

4. Wysyłka lub możliwość odbioru osobistego przez Kupującego nastąpi nie później niż w  terminie 14 dni roboczych:

a. od dnia zaakceptowania płatności przez PayU, lub

b. od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną ceną za Przedmiot Sprzedaży - w przypadku płatności za pomocą polecenia przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5. Sprzedawca poinformuje Kupującego o:

a. dokonaniu wysyłki Przedmiotu Sprzedaży na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, lub

b. możliwości odbioru osobistego Przedmiotu Sprzedaży,

poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia lub na koncie Kupującego (gdy Kupujący złożył zamówienie poprzez konto).

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Przedmiotu Sprzedaży w stanie wolnym od wad.

7. W przypadku dostawy Przedmiotu Sprzedaży przesyłką kurierską, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

§8

Prawo odstąpienia od Umowy przez Kupującego będącego konsumentem

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

a. objęcia Przedmiotu Sprzedaży w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

b. objęcia ostatniej rzeczy, partii lub części w posiadanie przez Kupującego - w przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.

c. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Kupujący w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy ponosi następujące koszty:

a. poniesione przez niego w związku z wybraniem sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę i wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, oraz

b. bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu Sprzedaży do Sprzedawcy, których wysokość została określona szczegółowo w Cenniku.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący jest zobowiązany złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wysłane na adres: do VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  na adres: ul. Miła 6 lok. B, 00 – 180 Warszawa, wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT).

5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał oświadczenie o  prawie odstąpienia od Umowy przed jego upływem.

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umów:

a. w których przedmiotem świadczenia jest Przedmiot Sprzedaży dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W Cenniku przy danym Przedmiocie Sprzedaży znajduje się informacja o tym, czy po otwarciu opakowania nie można zwrócić Przedmiotu Sprzedaży z powyższych względów,

b. w których przedmiotem świadczenia jest Przedmiot Sprzedaży, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami. W Cenniku przy danym Przedmiocie Sprzedaży znajduje się informacja o tym, czy po dostarczeniu dany Przedmiot Sprzedaży zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Umowę uważa się za niezawartą.

9. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym opłatę za dostawę Przedmiotu Sprzedaży, za wyjątkiem kosztów określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy.

11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użył Kupujący, chyba, że wyraźnie Kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Przedmiot Sprzedaży od Kupującego, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu Sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Kupujący ma obowiązek zwrócić Przedmiot Sprzedaży na adres: VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Piłsudskiego 92, 41 – 308 Dąbrowa Górnicza, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru w punkcie odbioru zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 Regulaminu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Przedmiot Sprzedaży przed upływem terminu 14 dni.

14. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu Sprzedaży będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu Sprzedaży.

§9

Gwarancja

1. Na Przedmiot Sprzedaży Sprzedawca udziela gwarancji jakości wyłącznie w przypadku, w którym do Przedmiotu Sprzedaży nie dołączone zostało odrębne oświadczenie gwarancyjne Producenta lub Dystrybutora Przedmiotu Sprzedaży.

2. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zawarcia Umowy.

3. Gwarancja nie obejmuje zużywalnych elementów eksploatacyjnych.

4. Realizacja uprawnień wynikających z gwarancji następuje wyłącznie na terytorium Polski.

5. Do świadczenia usług gwarancyjnych uprawnione są wyłącznie: serwis Sprzedawcy lub osoby wskazane przez Sprzedawcę.

6. Wady Przedmiotu Sprzedaży ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca usuwa ujawnione w okresie gwarancji wady, według swojego wyboru przez dokonanie naprawy Przedmiotu Sprzedaży albo jego wymianę na nowy.

7. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej stwierdzenia przez Kupującego (powzięcia przez Kupującego informacji o zaistnieniu wady). Brak zgłoszenia wady w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji przez Kupującego. Zgłoszenie wady przez Kupującego następuje na adres: VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Miła 6 lok. B, 00 – 180 Warszawa, wraz z dowodem zakupu (rachunek lub faktura VAT). W celu złożenia reklamacji Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, z którego Kupujący może dobrowolnie skorzystać w celu złożenia reklamacji.

8. Dostarczenie Przedmiotu Sprzedaży do serwisu wskazanego przez Sprzedawcę odbywa się na koszt Sprzedawcy, chyba że wada Przedmiotu Sprzedaży powstała w wyniku zdarzeń określonych w § 9 ust.  11 Regulaminu lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 13 Regulaminu.

9. Przedmiot Sprzedaży powinien być dostarczony do Sprzedającego przez Kupującego w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu Przedmiotu Sprzedaży.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży do serwisu Sprzedawcy lub do osób wskazanych przez Sprzedawcę. Termin usunięcia zgłoszonych wad wynosi 14 dni od momentu uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, jednakże w przypadku naprawy Przedmiotu Sprzedaży wymagającej dostarczenia odrębnych części Przedmiotu Sprzedaży, okres ten może ulec przedłużeniu o dodatkowe 14 dni, to jest o czas niezbędny dla dokonania powyższych czynności, o którym to Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.

11. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Sprzedaży wynikającego z:

a. uszkodzenia mechanicznego, termicznego, chemicznego lub biologicznego;

b. uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi (pożar, powódź, zalanie, wyładowania atmosferyczne, itp.);

c. przepięcia w sieci energetycznej;

d. przedostania się do wnętrza Przedmiotu Sprzedaży cieczy lub przedmiotów obcych;

e. braku wykonywania przeglądów okresowych Przedmiotu Sprzedaży zgodnie z zaleceniami producenta;

f. niewłaściwej instalacji, eksploatacji oraz przechowywania;

g. stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych;

12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku użycia części zapasowych i materiałów zużywalnych nieakceptowanych przez producenta Przedmiotu Sprzedaży lub Sprzedawcę.

13. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:

a. naruszenia plomb, naklejek gwarancyjnych oraz zabezpieczeń producenta;

b. stwierdzenia jakichkolwiek śladów przeróbek i napraw podejmowanych przez nieuprawnione osoby;

c. stwierdzenia jakichkolwiek śladów ingerencji osób postronnych w oprogramowanie lub ustawienia systemowe;

d. niespełnienia jakiegokolwiek wymogu eksploatacyjnego Przedmiotu Sprzedaży;

e. samowolnej zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej.

§10

Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi za wady

1. Postanowienia o których mowa w § 10 ust. 2 – 11 Regulaminu stosuje się wyłącznie do Kupującego będącego konsumentem.

2. Wszelkie reklamacje z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien kierować pod adres VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na adres: ul. Miła 6 lok. B, 00 – 180 Warszawa, listem poleconym, pod adresem poczty elektronicznej: zakupy@sklepvitalaire.pl  lub pod numerem telefonu +48 783 848 384.  

3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:

a. imię i nazwisko Kupującego,

b. adres zamieszkania Kupującego,

c. podstawę reklamacji oraz roszczenie reklamacyjne Kupującego,

d. informacje dotyczące zawartej Umowy, wraz z podaniem daty sprzedaży, danych Sprzedawcy, nazwy i rodzaju Przedmiotu Sprzedaży, a także ceny Przedmiotu Sprzedaży, wraz z załączeniem dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

W celu złożenia reklamacji Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu , z którego Kupujący może dobrowolnie skorzystać w celu złożenia reklamacji.

4. Wraz z reklamacją Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy do dostarczenia wadliwego Przedmiotu Sprzedaży pod adres o którym mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu lub do miejsca, w którym został dokonany osobisty odbiór, tj. w miejscu o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.

5. W ramach reklamacji z tytułu rękojmi Kupujący może żądać:

a. naprawienia Przedmiotu sprzedaży;

b. wymiany Przedmiotu sprzedaży na wolny od wad;

c. obniżenia ceny Przedmiotu Sprzedaży;

d. odstąpienia od Umowy – o ile wada jest istotna.

6. W sytuacji, gdy Kupujący żąda usunięcia wady lub wymiany Przedmiotu Sprzedaży na wolny od wad Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania Kupującego, jeżeli doprowadzenie Przedmiotu Sprzedaży do zgodności z Umową w sposób przez Kupującego wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w  porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. W takim przypadku, Sprzedawca może zaproponować Kupującemu inne rozwiązanie, przy czym niezależnie od tego Kupujący ma prawo zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodności z Umową w inny sposób. Na przykład zmienić wybór i żądać:

a. naprawy, jeżeli wcześniej wnioskował o wymianę,

b. wymiany, jeżeli wcześniej wnioskował o naprawę,

c. obniżenia ceny,

d. odstąpienia od umowy.

7. W sytuacji, gdy Kupujący złożył oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić wadliwy Przedmiot Sprzedaży na wolny od wad albo wadę usunąć. Sprzedawca wówczas przedstawia Kupującemu propozycję zmiany roszczenia reklamacyjnego, przy czym Kupujący może dokonać zmiany doprowadzenia Przedmiotu Sprzedaży do stanu zgodności z Umową (np. żądać naprawy zamiast wymiany), chyba że sposób przez Kupującego wybrany jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca nie może zmienić roszczenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 7 powyżej mowa, w sytuacji, gdy:

a. Przedmiot sprzedaży był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo

b. Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Przedmiotu Sprzedaży na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do roszczenia Kupującego w terminie 14 dni, tj. o jego uwzględnieniu bądź nieuznaniu.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca:

a. dokona wymiany Przedmiotu Sprzedaży na nowy – w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, lub

b. usunie wadę Przedmiotu Sprzedaży - w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, lub

c. w przypadku obniżenia zapłaconej ceny zwróci Kupującemu kwotę, o którą obniżono cenę Przedmiotu Sprzedaży niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, lub

d. w przypadku odstąpienia od Umowy zwróci Kupującemu cenę niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

11. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, po wyczerpaniu drogi reklamacji, Kupujący ma możliwość wytoczenia powództwa do sądu powszechnego, jak również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in.:

a. w drodze mediacji przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej na poniższych zasadach:

 • postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta,

 • w toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu,

 • mediacja jest dobrowolna, a zatem na taki sposób rozwiązania sporu musi wyrazić zgodę zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca,

 • co do zasady postępowanie mediacyjne nie wiąże się z kosztami, przy czym należy liczyć się z ewentualną koniecznością poniesienia kosztów opinii rzeczoznawcy,

 • wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy.

b. na drodze rozwiązania sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki na poniższych zasadach:

 • Stały Polubowny Sąd Konsumencki rozpatruje m.in. spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami,

 • rozwiązywanie sporu jest dobrowolne, a zatem na taki sposób rozwiązania sporu musi wyrazić zgodę zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca,

 • postępowanie wszczyna się na wniosek Kupującego lub Sprzedawcy,

 • przewodniczący po otrzymaniu wniosku dokonuje jego wstępnej oceny i jeżeli w jej wyniku okaże się, że sprawie można nadać dalszy bieg, kopia wniosku zostanie przesłana wraz z załącznikami do drugiej strony wraz z zapytaniem czy wyraża zgodę na Stały Polubowny Sąd Konsumencki,

 •  postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim dokumentuje się przez sporządzenie protokołu rozprawy,

 • co do zasady postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim nie wiąże się z kosztami. Należy jednak liczyć się z ewentualną koniecznością poniesienia kosztów opinii rzeczoznawcy.

c. inne instytucje udzielające pomocy konsumentom, w tym rzecznicy konsumentów, którzy udzielają wsparcia merytorycznego, jak również mogą wystąpić w imieniu Kupującego w celu polubownego rozwiązania sporu, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich itp.

12. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Kupującego będącego przedsiębiorcą.

§11

Świadczenie usług posprzedażnych

1. Sprzedawca informuje, że oferuje w stosunku do Przedmiotu Sprzedaży następujące usługi posprzedażne:

a. przegląd techniczny – czynność okresowa mająca na celu utrzymanie odpowiednio wysokiej jakości i bezpieczeństwa zakupionego Przedmiotu Sprzedaży,

b. serwis – obsługa techniczna Przedmiotu Sprzedaży,

c. naprawa – ma na celu przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym elementom Przedmiotu Sprzedaży poprzez regenerację lub wymianę zużytych części.

2. Usługi posprzedażowe świadczone przez Sprzedawcę nie są realizowane w ramach rękojmi za wady, o której mowa w § 10 ust. 1 - 11 Regulaminu oraz gwarancji o której mowa w § 9 Regulaminu.

3. Usługi posprzedażne są świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę zgodnie z wynagrodzeniem i opłatami za dostawę wynikającymi z Cennika. Sprzedawca informuje Kupującego, że dane i informacje zawarte w Cenniku, dostępnym pod adresem www.sklepvitalaire.pl, nie stanowią oferty, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

4. W przypadku, gdy Kupujący jest zainteresowany skorzystaniem z usług posprzedażnych powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu.

5. Po uzyskaniu przez Sprzedawcę informacji od Kupującego zgodnie z § 11 ust. 4 Regulaminu, Sprzedawca ustala wraz z Kupującym szczegóły realizowanej usługi posprzedażnej Przedmiotu Sprzedaży, sposób i miejsce dostawy Przedmiotu Sprzedaży, sposób płatności.

6. Po ustaleniu warunków o których mowa w § 11 ust. 5 Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie przesyła do Kupującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej podsumowanie zamówienia na wybraną usługę posprzedażną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (dalej jako „Podsumowanie”). Z chwilą otrzymania przez Kupującego Podsumowania, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług posprzedażnych.

7. Na podstawie umowy o świadczenie usług posprzedażowych, Kupujący jest obowiązany uiścić oprócz wynagrodzenia za daną usługę posprzedażną, określoną w Cenniku, również opłatę za dostawę Przedmiotu Sprzedaży do miejsca wskazanego przez Kupującego, których wysokość wynika z Cennika – w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

8. Kupujący jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie za daną usługę posprzedażną oraz opłatę za dostawę (w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej) za pomocą polecenia przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 24 1030 1508 0000 0008 1641 4008. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania od Sprzedawcy Podsumowania, o którym mowa w § 11 ust. 6 Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, Sprzedawca uprawniony do odstąpienia od umowy o świadczenie usług posprzedażnych bez dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia. Odstąpienie Sprzedawcy od umowy oznacza anulowanie dokonanego przez Kupującego zamówienia. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.

9. Przedmiot Sprzedaży powinien zostać dostarczony pod adres Serwis VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Piłsudskiego 92, 41 – 308 Dąbrowa Górnicza, lub do punktu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, zgodnie z zasadami tam określonymi. Miejsce dostawy zostanie uzgodnione pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w trakcie ustaleń zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu.

10. Odbiór Przedmiotu Sprzedaży po wykonaniu przez Sprzedającego usług posprzedażnych następuje osobiście w miejscu, w którym Kupujący pozostawił Przedmiot Sprzedaży lub przesyłką kurierską - w przypadku wybrania przez Kupującego takiej opcji dostawy.

11. Termin wykonania usługi posprzedażowej wynosi do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia Sprzedawcy Przedmiotu sprzedaży oraz zapłaty wynagrodzenia za daną usługę posprzedażną wraz z opłatą za dostawę (w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej).

12. Do reklamacji usług posprzedażnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 Regulaminu.

13. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 14 Regulaminu, Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług posprzedażowych na zasadach określonych w § 86 Regulaminu, przy czym:

a. jeżeli na wyraźne żądanie Kupującego wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący jest zobowiązany złożyć wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie na trwałym nośniku,

b. jeżeli Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania określonego w punkcie a), Kupujący ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej opłaty. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia,

c. bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

14. Prawo Kupującego będącego konsumentem do odstąpienia od umowy o świadczenie usług posprzedażnych nie przysługuje w odniesieniu do umowy, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§12

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

2. VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Help VitalAire Sp. z o.o. oraz St. Vincent Medical Center Sp. z o.o.), ul. Strzeszyńska 33 , 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000431339; REGON: 630536856; NIP: 7790017233; wysokość kapitału zakładowego: 472 500,00 PLN jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Adres elektroniczny umożliwiający bezpośredni kontakt z Usługodawcą: zakupy@sklepvitalaire.pl.

Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a. założeniu, prowadzeniu, usunięciu konta w Sklepie Internetowym,

b. zawieraniu Umów sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie.

4. Usługa polegająca na założeniu, prowadzeniu i usunięciu konta w Sklepie Internetowym została określona w § 4 ust. 2 – 9 Regulaminu.

5. Zawieranie Umów sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego oraz możliwość odstąpienia od nich została określona w § 4 ust. 10 – 14 oraz w § 5 - 8 Regulaminu.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego:

a. Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

b. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kupujący może składać zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu.

c. W reklamacji, o której mowa w pkt b. należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej Kupującego oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.

d. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w inny wskazany przez Kupującego sposób.

7. Tryb postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do zawieranych Umów sprzedaży został określony w § 9 oraz w § 10 Regulaminu.

Warunkiem  zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Kupującego z treścią Regulaminu wraz z załącznikami przed rozpoczęciem korzystania z usług, jak również akceptacja postanowień Regulaminu oraz załączników.

8. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Kupującego minimalnych wymagań technicznych, a w szczególności niezbędnych do współpracy z  systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

a. komputer lub urządzenie mobilne,

b. dostęp do Internetu,

c. aktualna wersja przeglądarki internetowej

d. posiadanie adresu poczty elektronicznej.

Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, iż z korzystaniem z procedury sprzedaży lub świadczenia usług mogą być związane zagrożenia takie jak ingerencja osób trzecich, niezamówiona informacja handlowa (spam), oprogramowania różnego typu - malware, spyware, worm, cracking, phishing i inne.

9. Sprzedawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

a. odseparowanie serwera bazy danych od sieci zewnętrznej,

b. autoryzacja użytkowników przy zachowaniu odpowiedniego poziomu komplikacji haseł dostępu,

c. stosowanie rygorystycznego systemu autoryzacji dostępu do wszystkich serwerów, na których znajdują się elementy aplikacji umożliwiających przetwarzanie danych osobowych,

d. stosowanie szyfrowanej transmisji danych przy zastosowaniu odpowiedniej długości klucza szyfrującego,

e. stosowanie odpowiedniej ochrony antywirusowej na stacjach roboczych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych i inne.

10. Sprzedawca niniejszym informuje o możliwości wysyłania na adres poczty elektronicznej Kupującego materiałów o charakterze reklamowym, czy też statystycznym, jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji (zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej). W przypadku zamówienia informacji handlowej będzie ona wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany przez Kupującego. Kupujący może także wyrazić na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

11. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

§13

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią ich integralną część.

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

3. Sprzedawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje na stronie internetowej: www.sklepvitalaire.pl.

4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).

5. Sprzedawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzielenia innej gwarancji finansowej od Kupującego będącego konsumentem zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Przedmiotów Sprzedaży, wprowadzania nowych Przedmiotów Sprzedaży bądź usuwania Przedmiotów Sprzedaży ze strony internetowej: www.sklepvitalaire.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na ww. stronie internetowej. Zmiana cen nie może zostać dokonana w stosunku do Przedmiotów Sprzedaży już zamówionych.

7. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Kupującego.

8. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

9. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, a w miejsce nieważnego postanowienia wchodzi postanowienie najbardziej odpowiadające pierwotnemu celowi Regulaminu.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2019 r.Załączniki:

 1. Wzór formularza odstąpienia,
 2. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji,

Strona do poprawnego działania potrzebuje wykorzystywać pliki cookies. Zaakceptuj je, by w móc w pełni korzystać z funkcjonalności naszego sklepu.