Sklep internetowy https://sklepvitalaire.pl/ prowadzony jest przez VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Help VitalAire Sp. z o.o. oraz St. Vincent Medical Center Sp. z o.o.), ul. Strzeszyńska 33 , 60-479 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000431339; REGON: 630536856; NIP: 7790017233; wysokość kapitału zakładowego: 472 500,00 PLN.Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: VitalAire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Help VitalAire Sp. z o.o. oraz St. Vincent Medical Center Sp. z o.o.), ul. Strzeszyńska 33 , 60-479 Poznań, nr KRS: 0000431339; REGON: 630536856; NIP: 7790017233 (dalej jako: Administrator).
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 3. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 4. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 5. Wszelkie wnioski i skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw można składać u wyznaczonego przez VitalAire Sp. z o.o.  Inspektora ds. Ochrony Danych:
 • a)zwykłą pocztą:

Laurence Thomazeau, Data Protection Officer

75, quai d’Orsay - 75007 Paryż, Francja

 • b) wysyłając e-maila pod adres: daneosobowe@airliquide.com

Kontakt z Administratorem

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: bezdechsenny@vitalaire.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Cele, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych są następujące:

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych

Korzystanie ze sklepu internetowego, założenie konta w serwisie sklepu internetowego,

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegającego na prowadzeniu strony internetowej, optymalizacji funkcjonalności strony - art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

Rok od ostatniej wizyty na stronie internetowej sklepu

Wykonanie zawartej umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Przez okres trwania umowy

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisy podatkowych oraz ustawy o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

Obsługa reklamacji i zgłoszeń, kontaktowanie się w celach związanych z zakupem.

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przez okres trwania umowy oraz okres przedawnienia ustalony dla określonego roszczenia na podstawie przepisów prawa

Marketing produktów i usług

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prowadzenie działań marketingowych i reklamowych

Do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub wycofania zgody

Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz ewentualna obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przez okres przedawnienia ustalony dla określonego roszczenia na podstawie przepisów prawa (6 lub 10 lat)

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. partnerzy biznesowi,
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rachunkowe, prawne,
 3. przewoźnicy,
 4. podmioty obsługujące płatności, w tym banki,
 5. podmioty obsługujące serwis internetowy oraz pocztę internetową,

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Z uwagi na fakt korzystania z usług innych dostawców, np. w zakresie rozwiązań IT lub hostingowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Zapewniamy jednak, że w takim wypadki przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule  ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie RODO Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W zakresie w jakim wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego oraz profilowania, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim lub profilowaniem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

Podanie danych osobowych w związku z zakładaniem konta w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia i korzystania z konta Użytkownika.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia oraz wykonania umowy.

Zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym profilowanie

Administrator nie przewiduje podejmowania decyzji z sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

W ramach korzystania z Serwisu możemy dokonywać profilowania, tj. automatycznego dopasowania pewnych treści do Twoich potrzeb. W celu profilowania wykorzystywane są podane przez Ciebie dane osobowe. Jednak profilowanie nie będzie wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez użycie ich w celu dokonania oceny określonych informacji dla analizy osobistych preferencji użytkownika Serwisu.

Dokonujemy profilowania tylko, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Przetwarzania danych, które zostało dokonane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Wyrażam zgodę na profilowanie, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia statystyk, oceny preferencji zakupowych, a także prezentowania reklam produktów i usług w oparciu o określone preferencje. Zostałam/em poinformowany, że mam prawo wycofać zgodę w każdym czasie oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach profilowania.

Strona do poprawnego działania potrzebuje wykorzystywać pliki cookies. Zaakceptuj je, by w móc w pełni korzystać z funkcjonalności naszego sklepu.